Sessió plenària ordinària dijous 4 d'abril de 2024

Durada: 02:42:20
Este video ha sido importado en ActaDigital, no se ha realizado con el sistema ActaDigital de retransmisión y grabación de plenos
Inicio de la sesión Inici
  00:00:01 1 Intervenció
1 Aprovació, si s'escau, acta anterior
  00:00:18 6 Intervencions
2 Aprovació conveni de col·laboració entre Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de Gualba en relació a la titularitat de la via per a vianants i per a ciclistes paral·lela a la c-35
  00:01:35 12 Intervencions
3 Aprovació modificació de conveni amb la Parròquia de Gualba de la cessió de l'ús dels terrenys annexes a l'església
  00:05:41 3 Intervencions
4 Aprovació conveni amb el Consell Comarcal del Vallès Oriental per a la prestació del servei d'assistència tècnica en matèria de joventut any 2024
  00:06:34 7 Intervencions
5 Aprovació conveni per a la gestió i la prestació del servei bàsic d'atenció social i altres serveis socials bàsics entre el Consell Comarcal del Vallès Oriental i l'Ajuntament de Gualba
  00:08:46 3 Intervencions
6 Aprovació compte recaptació de multes de circulació exercici 2023
  00:10:00 3 Intervencions
7 Aprovació compte de gestió recaptatòria per l'Organisme de Gestió Tributària exercici 2023
  00:11:26 3 Intervencions
8 Aprovació modificació ordenança fiscal núm. 19 Taxa parades, barraques, casetes de venda, espectacles o atraccions situats en terrenys d'ús públic i industries al carrer i ambulants i rodatge cinematogràfic
  00:11:57 5 Intervencions
9 Aprovació expedient contractació de concessió de llar d'infants municipal
  00:17:13 25 Intervencions
10 Moció per a la continuitat del gran premi de formula 1 al circuit Barcelona-Catalunya mes enllà de 2026 a proposta de Junts per Gualba
  00:29:22 5 Intervencions
11 Moció per combatre la multireincidència delictiva a proposta de Junts per Gualba
  00:32:49 5 Intervencions
12 Moció de suport a la pagesia catalana a proposta de Junts per Gualba
  00:36:56 5 Intervencions
13 Moció per suport a la pagesia a proposta de ERC Gualba
  00:42:02 4 Intervencions
14 Donar compte dels decrets d'alcaldia
  00:50:21 3 Intervencions
15 Precs i preguntes
  00:50:37 131 Intervencions
Fin de la sesión Fi
  02:42:21 Sense intervencions