Sessió plenària Extraordinària dijous 14 de desembre de 2023

Durada: 01:45:16
Este video ha sido importado en ActaDigital, no se ha realizado con el sistema ActaDigital de retransmisión y grabación de plenos
Inicio de la sesión Inici
  00:00:00 1 Intervenció
1 Aprovació acta anterior sessió 12 octubre 2023
  00:00:21 3 Intervencions
2 Aprovació conveni entre la parròquia i l 'Ajuntament de Gualba per l'ús dels terrenys de l'església
  00:00:41 3 Intervencions
3 Aprovació increment 0,5% retribucions bàsiques i complementàries personal funcionari i laboral
  00:02:31 3 Intervencions
4 Aprovació modificació Relació Llocs de Treball
  00:04:00 3 Intervencions
5 Aprovació pressupost i plantilla de personal Ajuntament de Gualba exercici 2024
  00:05:30 106 Intervencions
Fin de la sesión Fi
  01:45:16 Sense intervencions