Sessió plenària ordinària dijous 5 d'octubre de 2023

Durada:
Portada de la institución
Este video ha sido importado en ActaDigital, no se ha realizado con el sistema ActaDigital de retransmisión y grabación de plenos

No hay ninguna coincidencia para su busqueda

Aprovació acta sessió anterior.
Alienació per permuta d'un bé patrimonial,
Aprovació Compte General 2022.
Acord Ple subvenció càrrecs electes.
Aprovació inicial modificació de crèdit 5/2023.
Aprovació modificació ordenances fiscals exercici 2024.
Aprovació calendari escolar la Cuca de Llum curs 2023 2024.
Adhesió a la Xarxa de municipis LGTBI.
Modificació del representant de l'Ajuntament de Gualba en la Fundació Acció Baix Montseny.
Ratificació del Decret de modificació del representant de l'Ajuntament de Gualba al Consorci de Residus del Vallès Oriental.
Adhesió a la Xarxa per a la conservació de la natura.
Moció de suport a l'exconseller Miquel Buch i el sergent Lluís Escolà.
Moció contra l'assetjament físic, psíquic i de poder per raons de sexe i/o orientació sexual.
Donar compte del Decrets d'Alcaldia.
Precs i preguntes.