Sessió plenària ordinària dijous 6 de juliol de 2023

Durada: 00:37:37
Este video ha sido importado en ActaDigital, no se ha realizado con el sistema ActaDigital de retransmisión y grabación de plenos
Inicio de la sesión Inici
  00:00:00 1 Intervenció
1 Aprovació, si s'escau, actes sessions anteriors
  00:00:15 2 Intervencions
2 Aprovació inicial PPI 2024 2029
  00:00:28 3 Intervencions
3 Nou acord aprovació retribucions càrrecs electes
  00:02:31 8 Intervencions
4 Aprovació Festes locals 2024
  00:10:29 3 Intervencions
5 Aprovació inicial modificació de crèdit 4/2023
  00:11:07 7 Intervencions
6 Donar compte dels Decrets d'Alcaldia
  00:16:24 3 Intervencions
7 Precs i Preguntes
  00:17:53 35 Intervencions
Fin de la sesión Fi
  00:37:37 Sense intervencions