Sessió plenària ordinària dijous 13 d'abril de 2023

Durada: 00:46:26
Este video ha sido importado en ActaDigital, no se ha realizado con el sistema ActaDigital de retransmisión y grabación de plenos
Inicio de la sesión Inici
  00:00:00 1 Intervenció
1 Aprovació acta sessió extraordinària de data 23.02.2023
  00:00:32 3 Intervencions
2 Arpovació provisional Ordenança General de gestió, liquidació, inspecció i recaptació
  00:00:56 3 Intervencions
3 Aprovació xifra oficial de població a data 1.01.2023
  00:01:50 3 Intervencions
4 Aprovació increment retribucions personal ajuntament de Gualba
  00:02:34 3 Intervencions
5 Adhesió a l'acord comú de condicions dels empleats públics dels ens locals de Catalunya de menys de 20.000 habitants
  00:03:50 3 Intervencions
6 Aprovació Valoració Llocs de Treball Ajuntament de Gualba
  00:06:32 3 Intervencions
7 Donar compte de l'Aprovació del Pla Pressupostàri a mitjà termini 2024-2026
  00:09:22 3 Intervencions
8 Donar compte del Decret d'Aprovació de la Liquidació de Pressupost de 2022
  00:10:20 3 Intervencions
9 Aprovació Moció Ordenació Forestal
  00:11:44 5 Intervencions
10 Donar compte dels Decret d'Alcaldia
  00:16:53 3 Intervencions
11 Precs i preguntes
  00:17:10 33 Intervencions
Fin de la sesión Fi
  00:46:27 Sense intervencions