Sessió plenària Extraordinària dijous 23 de febrer de 2023

Durada: 00:18:25
Este video ha sido importado en ActaDigital, no se ha realizado con el sistema ActaDigital de retransmisión y grabación de plenos
Inicio de la sesión Inici
  00:00:00 1 Intervenció
1 Aprovació, si s'escau, acta sessió anterior.
  00:00:36 3 Intervencions
2 Modificació Ordenança Fiscal 5, reguladora de l'Impost d'Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana
  00:00:56 18 Intervencions
3 Aprovació del Compte de Gestió Recaptatòria any 2022
  00:08:39 8 Intervencions
4 Aprovació del conveni de col·laboració entre l'Administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament de Territori, i l'Ajuntament de Gualba en relació a la cessió de la titularitat de la via compartida per a vianants i per a ciclistes paral·lela a la C-35
  00:12:52 3 Intervencions
5 Donar compte de la documentació tramesa al Ministeri d'Hisenda i Funció Pública corresponent al 4t Trimestre de 2022
  00:15:18 3 Intervencions
Fin de la sesión Fi
  00:18:26 Sense intervencions