Sessió plenària Extraordinària dijous 8 de setembre de 2022

Durada: 00:18:33
Este video ha sido importado en ActaDigital, no se ha realizado con el sistema ActaDigital de retransmisión y grabación de plenos
Inicio de la sesión Inici
  00:00:00 1 Intervenció
1 Aprovació, si s'escau, acta sessió anterior
  00:00:36 3 Intervencions
2 Aprovació Compte General 2021
  00:00:54 3 Intervencions
3 Aprovació Pla antifrau Ajuntament de Gualba
  00:02:13 7 Intervencions
4 Aprovació calendari escolar la Cuca de Llum.
  00:05:15 3 Intervencions
5 Ratificació modificació Estatuts Consorci Besos Tordera
  00:06:55 3 Intervencions
6 Aprovació conveni cessió terrenys per aparcament
  00:08:12 9 Intervencions
7 Moció per a l'impuls de l'agenda rural a Catalunya
  00:11:22 3 Intervencions
8 Moció per l'aprovació del manifest de l'acord social per a l'amnistia i l'autodeterminació
  00:13:26 3 Intervencions
9 Donar compte documentació tramesa al Ministeri d'Hisenda i Funció Pública 2n trimestre 2022
  00:16:05 2 Intervencions
10 Donar compte aprovació línies fonamentals pressupost 2023
  00:16:39 2 Intervencions
11 Donar compte de la modificació per generació de crèdit 4/2022 GC
  00:17:21 3 Intervencions
Fin de la sesión Fi
  00:18:33 Sense intervencions