Sessió plenària ordinària dijous 14 de juliol de 2022

Durada: 00:16:00
Este video ha sido importado en ActaDigital, no se ha realizado con el sistema ActaDigital de retransmisión y grabación de plenos
Inicio de la sesión Inici
  00:00:00 1 Intervenció
1 Aprovació acta sessió anterior de data 21/04/2022
  00:01:53 3 Intervencions
2 Aprovació videoacta sessió anterior de data 14/06/2022
  00:02:18 3 Intervencions
3 Aprovacio de la revisió del Pla d'Autoprotecció de l'Escola Bressol Municipal
  00:02:55 3 Intervencions
4 Aprovació definitiva del Document Unic de Proteccio Civil Municipal DUPROCIM
  00:03:54 8 Intervencions
5 Donar compte de l'aprovació de la Modificació de crèdit 4/2022, per incorporació de romanents
  00:08:42 3 Intervencions
6 Donar compte de l'aprovació de la pròrroga i modificació del Conveni amb Catsalut per l'espai de Serveis Socials al CAP Gualba
  00:09:27 3 Intervencions
7 Aprovació moció en suport als guàrdies municipals i per la seguretat als nostre municipis
  00:10:53 3 Intervencions
8 Donar compte dels Decrets d'Alcaldia
  00:13:59 3 Intervencions
9 Precs i preguntes
  00:14:23 5 Intervencions
Fin de la sesión Fi
  00:16:01 Sense intervencions